Serveos públic d’ocupació i desenvolupament local de catalunya: Primera jornada de treball el proper 9 d’octubre de 2020 a Reus

Serveos públic d’ocupació i desenvolupament local de catalunya: Primera jornada de treball el proper 9 d’octubre de 2020 a Reus

Una àmplia representació dels Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya, es reuneixen a Reus per posar en valor la gestió pública de les Polítiques Actives d’Ocupació-PAO i reivindicar el paper de les administracions locals com a agents clau del desenvolupament territorial

Una àmplia representació tècnica d’Entitats Locals de Catalunya, es reuniran a Reus amb l’objectiu de reclamar el seu reconeixement com a principals actors per a la dinamització socioeconòmica dels territoris, posar en valor la gestió pública de les polítiques actives d’ocupació i traslladar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya-SOC i a d’altres administracions superiors, propostes de treball conjunt per la optimització dels recursos públics i l’adaptació i consolidació de programes i projectes dirigits a les persones i a les empreses del país.

La jornada ha tingut lloc el  divendres 9 d’octubre. A la jornada de treball, s'ha proposat formalitzar amb la representació tècnica dels Serveis Públics d’Ocupació i Desenvolupament Local de Catalunya un sistema de treball conjunt de caràcter col·laboratiu que permeti assolir els objectius següents:
1.- Fomentar el reconeixement del paper clau de les entitats locals com a principal actor dels processos de desenvolupament territorial atesa la seva trajectòria, proximitat a les persones i les empreses, coneixement de la realitat i representativitat democràtica.
2.- Portar a terme el desplegament de la Llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb visió territorial i descentralitzada. 
3.- Planificar i treballar conjuntament amb les administracions superiors, principalment el SOC, en l’elaboració dels programes, la seva programació i el pressupost d’aquests tenint en compte les diferents diagnosis territorials i locals.
4. Accedir, com administracions del sector públic amb les que es comparteix un objectiu comú, a informació sobre el pressupost i la programació del SOC per a poder anticipar i preparar actuacions en temps real, relacionades amb la situació de crisi.
5. Flexibilitzar o si és el cas, remodelar els programes en funció de les necessitats dels territoris i a l’evolució de l’economia, de manera que s’adaptin a la diversitat del territori català, a les necessitats actuals, a les sobrevingudes i a les que es manifestin en els propers mesos, de difícil previsió.

Aquesta iniciativa sorgeix de la representació tècnica d’Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis i Agències de Desenvolupament Local que durant mes de 30 anys gestionen les polítiques actives d’ocupació dels seus territoris i comparteixen experiències i inquietuds.